I Stockholms stad arbetar vi med målbilden ”ett hr i staden” som bland annat innebär att vi har gemensamma processer, rutiner och hanteringsordningar för att säkerställa likabehandling, rättssäkerhet och transparens i arbetsgivarrollen.

Stadens hr-organisation består av en central, strategisk, styrande och rådgivande funktion på stadsledningskontoret, lokala hr-funktioner med ett lokal reglerat ansvar på varje förvaltning/nämnd och en utförarorganisation, serviceförvaltningen, som hanterar operativa löne-, pensions- och rekryteringsuppgifter. 

Huvudansvaret för introduktionen ligger lokalt, på den egna förvaltningen. Den stadsövergripande gemensamma orienteringen svarar personalstrategiska avdelningen (PAS) på stadsledningskontoret för. För att säkerställa att den orientering som PAS ger på ett lämpligt sätt ansluter till och kompletterar den lokala introduktionen ser vi att det finns ett behov av att kartlägga de lokala introduktionerna och om det kan finnas ”glapp” som behöver hanteras.

Vi söker nu en student, eller en grupp studenter, som vill hjälpa oss att göra en kartläggning av de lokala introduktionerna under hösten 2023.

Kontakt

Eva Palmheden Kalms 
Biträdande avdelningschef
Stadsledningskontoret
Personalstrategiska avdelningen 
Hantverkargatan 3D, 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 804
E-post: eva.palmheden.kalms@stockholm.se