Så tolkas betygsskalan

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Delkursernas betygskriterier delas ut vid kursstart och finns med i respektive delkursplan. Med hjälp av dessa betygskriterier kan du se vad som krävs på respektive delkurs för att få ett visst betyg.

Om du blir underkänd på en skrivning har du rätt att göra om den vid ett senare tillfälle. Det finns inga begränsningar i detta utom att institutionen, vid eventuella litteraturbyten, endast ordnar skrivningar tre terminer efter det kursen getts. Den som fått minst betyget E på en skrivning får inte tentera om för högre betyg.

Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Kontakta i så fall studierektor.

Betygssättning av Beteendevetenskaplig kurs

För att få slutbetyg på Beteendevetenskaplig kurs krävs lägst betyget E på samtliga delkurser respektive godkänt om kursen innehåller en delkurs med tvågradig betygsskala. Slutbetyget på kursen bestäms genom att betygen (A=5, B=4, C=3, D=2 och E=1) multipliceras med delkursens högskolepoäng och sen dividerar man summan av dessa med kursens totala högskolepoäng (57 hp). Delkursen med tvågradig betygsskala tas inte med i denna uträkning. Det betyder att betyget på kursen inte påverkas av en delkurs med tvågradig betygsskala annat än att även denna delkurs måste vara godkänd för att man ska få slutbetyg på hela kursen.