• Du har möjlighet att beviljas studieuppehåll i upp till 2 efter varandra följande terminer (1 år) oavsett orsak till studieuppehållet.
  • Studieuppehållet kan starta vid ht:s / vt: s början eller efter fullgjord delkurs för att sedan pågå under 1 eller 2 terminer.
  • Har du beviljats studieuppehåll utifrån andra övriga skäl, finns vid platsbrist (t.ex. att det är överfullt i alla studentgrupperna just den terminen), risk att du får vänta ytterligare termin/terminer med att få återuppta studierna på den studietermin/kurs du ska komma tillbaka till. Men du har inte förlorat din studieplats och kommer att kunna återgå i studier senare höst/vår.
  • Enligt högskoleförordningen ger endast "tvingade orsaker" (som föräldraledighet eller sjukskrivning) platsgaranti att få återgå till studier efter ett år. Platsgaranti betyder att du har rätt att komma tillbaka på en gång efter ditt studieuppehåll (förutsatt att du ansöker om återupptagande, se ovan)

*Observera att du under studieuppehållet varken har rätt att delta i undervisning eller tentamen vid Sociologiska institutionen. Om du vill ägna en termin åt att omtentera kurser skall du alltså inte ansöka om studieuppehåll.