Alllmän information om tillgodoräknande

  • Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked om tillgodoräknanden eller att göra förhandsbedömningar!
  • Du kan endast ansöka om tillgodoräknande i den kurs eller i det utbildningsprogram du är antagen till.
  • Betyget överförs ej.
  • Ansökan om tillgodoräknanden som ej är kompletta (dvs som saknar studieintyg och kursplaner inkl. litteraturlistor) kommer att återsändas utan behandling.
  • Du är som student själv ansvarig för att ta reda på vad ditt TG innebär för dina fortsatta studier.
  • Under terminstid är handläggningstiden 1-2 månader.
  • Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet.
  • Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Tillgodoräknande av tidigare högskoleutbildning

Tidigare högskoleutbildning/kurser (svensk eller utländsk) kan tillgodoräknas som hel kurs eller moment inom en kurs i ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Förutsättningen är att innehållet i utbildningen/kursen som Du läst motsvarar och inte skiljer sig väsentligt åt i förhållande till syfte och mål med utbildningsplan/kursplan för utbildningsprogrammet/kursen vid Stockholms universitet.

  • Observera att det är endast hela kurser eller delkurser som kan tillgodoräknas.

Viktigt att tänka på angående tillgodoräknanden

Tänk på att din studiegång kan förändras i och med att du fått tillgodoräkna dig en del av din utbildning. Det finns inga garantier att ledig plats finns på den kurs eller moment som Du vill fortsätta med efter ditt tillgodoräknande. Det innebär att det kan uppstå luckor i din fortsatta studiegång, som i sin tur kan få konsekvenser för studiemedel från CSN den aktuella terminen. Kanske behöver Du ansöka om plats på en annan kurs under den period den kurs Du har tillgodoräknat går.

Överklagan av beslut

Om du vill överklaga ett tillgodoräknandebeslut ska detta göras senast tre veckor från den dag du tog del av beslutet.

Regler för tillgodoräknande

Gällande regler om tillgodoräknande enligt högskoleförordningen, se Lokala riktlinjer vid Stockholms universitet för tillgodoräknande.

Skicka din ansökan till:

Sociologiska Institutionen

Att: Studievägledning

Stockholms universitet

106 91 Stockholm