Inför termin 5 väljer du huvudämne.

Pedagogik med inriktning mot PAO II

Pedagogik II består av fyra obligatoriska kurser:

1. Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp, halvfart, period A och B

Kursen syftar till att vidareutveckla dina kunskaper i vetenskapliga och metodologiska förhållningssätt med fokus på kvalitativa metoder och tillvägagångssätt. Fokus ligger på att formulera vetenskapliga frågeställningar och välja lämpliga tillvägagångssätt. Du får också tillämpa olika insamlingsmetoder genom en s.k. ministudie under handledning som genomförs i grupp samt möjlighet att värdera dessa i förhållande till dina valda forskningsfrågor. Läs mer här!

2. Organisation och förändring, 7,5 hp, halvfart

I denna kurs får du fördjupa dig i perspektiv på organisation och förändring. Du kommer i grupp att få analysera en ”verklig” organisation och dess förändringsarbete utifrån ett valt teoretiskt perspektiv på organisation och förändring. Du kommer också att få möjlighet att självständigt reflektera över ett valt fenomen som har med organisation och förändring att göra individuellt. Läs mer här!

3. Vuxenpedagogik och livslångt lärande, 7,5 hp, helfart, period C

De studerande utvecklar kunskaper om vuxna individers lärandevillkor i olika miljöer, såväl i formella utbildningsinstitutioner som i arbetslivet och på fritiden. I studiet av olika utbildningsarenor aktualiseras lärar-/ledarskapets betydelse för skapandet av meningsfulla och effektiva lärmiljöer för vuxna deltagare. Centrala begrepp från aktuella lärmiljöer introduceras och diskuteras på ett kritiskt sätt, t.ex., livslångt lärande, arbetsplatsbaserat lärande och yrkeskunnande, folkbildningsmässigt lärande, validering (värdering och bedömning) av kunskaper och kompetenser. Läs mer här!

4. Pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp, helfart, period D

Kursen behandlar vad det innebär att leda lär- och utvecklingsprocesser i olika typer av organisationer samt på olika nivåer i en organisation. Vad innebär det t. ex. att som ledare skapa förutsättningar för lärande och utveckling i utvecklingsprojekt, arbetslag och förändringsarbete? Vilka skillnader finns mellan att leda lär- och utvecklingsprocesser i skolan mot att leda sådana processer i vårdarbete eller näringslivet? Detta är några av de frågor som kommer att behandlas i kursen. De arbetssätt som används inom kursen innebär att du får läsa, utforska och analysera olika typer av pedagogiskt ledarskap. Läs mer här!

Pedagogik med inriktning mot PAO III

Pedagogik III består av tre obligatoriska kurser:

1. Pedagogikens forskningsfält, 5 hp, helfart

Delkursen syftar till att studenterna inför det självständiga arbetet ges övning i att såväl formulera en egen forskningsfråga och problemställning som att genomföra en forskningsorientering. Läs mer här!

2. Vetenskaplig teori och metod III, 10 hp helfart

Delkursen behandlar olika metodansatser avseende vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik. Särskild tonvikt läggs på övning av analysarbete inom olika metodansatser. Kritisk jämförelse samt utveckling av självständigt förhållningssätt ges ett betydande utrymme i kursen. Läs mer här!

3. Examensarbete, 15 hp, helfart

Som en del av Pedagogik III ingår det att genomföra ett mindre vetenskapligt forskningsarbete och att avrapportera detta i form av en uppsats. Uppsatsen skriv i par och du och den kurskamrat som du samarbetar med kommer att tilldelas en handledare. Med stöd av handledaren formulerar ni en forskningsfråga, väljer metod för lösandet av denna, genomför den formulerade undersökningen och redovisar resultaten av detta arbete i form av en uppsats. Läs mer här!