I delkursen behandlas teorier och begrepp inom det arbetslivspedagogiska området med huvudfokus på lärande, formande av yrkesidentiteter och utveckling av kompetens i organisationer. Inom kursens ram presenteras en organisationspedagogisk ansats dvs. vilka pedagogiskt intressanta frågor det finns i organisationer samt hur t.ex. lärande och utveckling kan främjas genom hur arbete organiseras och leds.

Den första delen av kursen syftar till att ge en teoretisk och begreppslig ram för det arbetslivs- och organisationspedagogiska fältet.

Den andra delen av kursen utgörs av ett fältarbete där en arbetsplats utforskas och analyseras ur ett av de arbetslivspedagogiska perspektiv som presenterats under del 1. Studenterna väljer inom ramen för kursen ett tema, problem eller dilemma och en teoretisk tolkningsram som de sedan utforskar och analyserar problemet utifrån.

Undervisningen sker genom föreläsningar och i pararbeten som handleds i grupp. Examinationen sker i form av en salstentamen i mitten av kursen och en skriftlig och muntlig redovisning av pararbetena i slutet av kursen.

Kursansvarig: Camilla Thunborg, e-post: camilla.thunborg@edu.su.se

Information om delkursen (Länk till Institutionen för pedagogik och didaktiks hemsida.)